Regulamin

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Konkursu jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy A1 Agencja Reklamowa z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 138, 00-131 w Warszawie; KRS 0000214676, NIP 527-236-01-17 (zwaną dalej „Zleceniodawcą”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

Szczegóły konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 16 listopada 2016 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 6 grudnia 2016 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 3 dni od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.

6. Konkurs polega na zaprezentowaniu zgłoszenia konkursowego do zadania: „Zrób zdjęcie swojego pokoju, w którym spędzasz dni i noce na graniu. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Tobie powinniśmy wyremontować pokój!”. Prezentacja zgłoszenia następuje przez przesłanie go na adres konkurs@gry-online.pl.

7. Zgłoszenie winno składać się z trzech elementów:

a. fotografii (od jednej do trzech sztuk) pomieszczenia mieszkalnego spełniającego warunek postawiony w treści zadania. Na co najmniej jednej z nich musi być zawarty pseudonim użytkownika z forum serwisu GRY-OnLine.pl (wydrukowany/napisany na kartce). Fotografie należy zapisać w wybranym formacie pliku graficznego (do wyboru: JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP). Pojedynczy plik nie może przekroczyć rozmiaru 5MB. Fotografie muszą być zamieszczone jako załącznik do wiadomości e-mail.

b. wypowiedzi pisemnej uzasadniającej, dlaczego to właśnie dany użytkownik chciałby zmienić obecny styl swojego pokoju na związany z grami wideo, zamieszczonej w treści wiadomości e-mail. Uzasadnienie nie może przekroczyć długości 1800 znaków (ze spacjami włącznie),

c. nazwy miejscowości oraz województwa, na terenie którego znajduje się pomieszczenie mieszkalne przedstawione na fotografii, zamieszczonej w treści wiadomości e-mail, celem potwierdzenia przynależności danego pomieszczenia do budynku znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W przypadku braku któregokolwiek z elementów wymienionych w pkt. 7 lub niespełnienia wymagań technicznych, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Warunki udziału w konkursie

9. Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną pracę.

10. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 5, zgodne z wytycznymi postawionymi w pkt. 7, a ponadto:

a. nie naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych,

b. nie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy,

c. nie nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała.

11. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:

a. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie,

b. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich,

c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości,

d. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.

12. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej niedopoznania.gry-online.pl stworzonej przez Organizatora.

13. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody (z wyłączeniem sytuacji wymienionej w pkt. 32 wynikającej z niewywiązania się Uczestnika z postanowień Regulaminu).

14. Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie http://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;

b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Przeniesienie praw autorskich

16. Z chwilą przesłania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z fotografii, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c. wprowadzanie do obrotu,

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do fotografii w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f. publiczne wykonywanie,

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.),

h. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa,

i. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych,

j. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.,

k. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet,

l. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

17. Autor fotografii wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez GRY-Online S.A. z opracowań fotografii lub jej części oraz na wykonywanie prawa zależnego do fotografii lub jej części, a także przenosi na powyższy podmiot prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do fotografii (w szczególności prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek, aranżacji i adaptacji fotografii).

18. Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych do fotografii, o których mowa w art. 16 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Nagroda

19. Nagrodą w Konkursie jest kompleksowa usługa remontowa obejmująca czynności renowacyjne pomieszczenia mieszkalnego przedstawionego w Pracy Konkursowej oraz jego wyposażenie elementami meblowymi wyszczególnionymi poniżej, jak również umieszczenie elementów sprzętowych i udekorowanie go innymi elementami związanymi tematycznie bądź wizualnie z grami wideo na konsole XBOX.

20. Do czynności renowacyjnych wchodzących w skład Nagrody zalicza się:

a. wygładzenie ścian i sufitu w pomieszczeniu mieszkalnym stosownie do zapotrzebowania,

b. położenie wykładziny podłogowej na całej powierzchni pomieszczenia mieszkalnego w kolorze stosownym do stylistyki odpowiadającej grom wideo,

c. umieszczenie fototapety związanej tematycznie z grami wideo na jednej ze ścian pomieszczenia mieszkalnego,

d. obustronne oklejenie drzwi do pomieszczenia mieszkalnego w stylistyce odpowiadającej grom wideo,

e. montaż rolet przeciwsłonecznych na oknie pomieszczenia mieszkalnego w kolorze stosownym do stylistyki odpowiadającej grom wideo,

21. Do elementów meblowych wchodzących w skład Nagrody zalicza się:

a. 1 x MALM Biurko, numer artykułu IKEA 002.141.57,

b. 1 x BESTA Szafka pod TV, numer artykułu IKEA 490.612.28,

c. 1 x KALLAX Regał, numer artykułu IKEA 202.758.85,

d. 2 x LACK Półka ścienna, numer artykułu IKEA 401.036.33,

e. 1 x VEJMON Stolik, numer artykułu IKEA 601.366.80,

f. 1 x KLIPPAN Sofa dwuosobowa, numer artykułu IKEA 702.886.68 LUB 2 x EKERÖ Fotel, numer artykułu IKEA 602.628.81 stosownie do przestrzeni dostępnej w pomieszczeniu mieszkalnym,

g. 1 x Arozzi Torretta XL Gaming Chair, kod produktu x-kom 313700,

h. 1 x Lampa Bocatto Old Brass, kod LaMarta.pl LDP 017 (BR) LUB podobna stosownie do stylistyki,

W przypadku braku dostępności któregokolwiek z elementów meblowych z przyczyn niezależnych od Organizatora (z uwagi na wycofanie ze sprzedaży, trwałą niedostępność magazynową lub inne uzasadnione przyczyny), podlega on zamianie na element o tej samej funkcjonalności. Prawo wyboru nowego elementu przysługuje Organizatorowi.

22. Do elementów sprzętowych wchodzących w skład Nagrody zalicza się:

a. 1x telewizor LD LG 55UH7707 UHD 4K, numer katalogowy RTV Euro AGD 1081152,

b. 1x zestaw kina domowego 3D Samsung HT-J5550W, numer katalogowy RTV Euro AGD 1048875,

c. 1x konsola XBOX One S 2TB – edycja limitowana + gra, numer katalogowy RTV Euro AGD 1090347,

d. 1x uchwyt Reinston EU008 Universal Tilit Wallmount, numer katalogowy RTV Euro AGD 353521,

e. 1x kabel HDMI Techlink 103202, numer katalogowy RTV Euro AGD 349226,

23. Do innych elementów wchodzących w skład Nagrody zalicza się przedmioty związane tematycznie bądź wizualnie z grami wideo, które posłużą do udekorowania pomieszczenia mieszkalnego.

24. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.

25. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Tryb wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród

26. Sponsorami Nagrody są Organizator oraz Zleceniodawca we współpracy z pozostałymi podmiotami.

27. Podatek od Nagrody odprowadza Organizator. W celu prawidłowego odprowadzenia podatku, zwycięzca zobowiązany jest podać następujące dane w celu umożliwienia przez firmę GRY-OnLine S.A. dopełnienia formalności z tym związanych: Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL (lub NIP), nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania. W przypadku niedopełnienia tych formalności Organizator wybierze nowego zwycięzcę spełniającego warunki opisane w pkt. 10.

28. Zwycięzcę Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i Zleceniodawcę, spośród wszystkich zgłoszonych prac. Zwycięzca zostanie powiadomiony o zwycięstwie przez Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

29. W przypadku wygranej warunkiem otrzymania Nagrody jest:

a. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”),

b. poprawne wypełnienie danych adresowych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”),

c. bycie osobą pełnoletnią posiadającą wszelkie konieczne prawa własnościowe i użytkowe do lokalu, w którym znajduje się pomieszczenie mieszkalne przedstawione w Pracy Konkursowej LUB (w przypadku, gdy Uczestnik nie jest osobą pełnoletnią lub nie posiada koniecznych praw) przedstawienie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego posiadającego konieczne prawa.

30. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

31. Termin przekazania Nagrody, jak również wykonania wszystkich prac remontowych stanowiących jej element, zostanie wyznaczony indywidualnie po konsultacji Organizatora ze zwycięzcą.

32. Zwycięzca zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczenia mieszkalnego na czas prac remontowych związanych z otrzymaniem Nagrody. W przypadku, gdy pomieszczenie mieszkalne nie zostanie udostępnione w uzgodnionym terminie na dowolnym etapie prac, zwycięzca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty transportu osób, sprzętu czy materiałów poniesione przez Organizatora.

33. Akceptując otrzymanie Nagrody z tytułu zwycięstwa w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz upoważnia Organizatora do przygotowania materiału wideo będącego relacją z prac remontowych przeprowadzonych w pomieszczeniu mieszkalnym wskazanym w Pracy Konkursowej oraz z wszelkich innych czynności koniecznych do nadania pomieszczeniu mieszkalnemu stylu odpowiadającego grom wideo.

34. Po przekazaniu Nagrody, w tym po zakończeniu wszelkich prac remontowych związanych z jej otrzymaniem, stan pomieszczenia mieszkalnego uznaje się za finalny, niepodlegający dalszym zmianom. Jednocześnie, Organizator zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności związane z przekazaniem Nagrody z należytą dokładnością i starannością, a w szczególności czynności wchodzące w skład prac remontowych.

Postanowienia końcowe

35. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.

36. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator.

37. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty wskazane powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

38. Zwycięzca Konkursu musi w ciągu 7 dni od jego rozstrzygnięcia potwierdzić poprawność danych adresowych w sekcji "moje gry-online.pl" poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres konkurs@gry-online.pl lub poprzez odpowiedź na mail przesłany przez Organizatora, o którym mowa w pkt. 28. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez użytkownika, Organizator ma prawo wyłonić innego zwycięzcę.

39. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres konkurs@gry-online.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Pokój Nie Do Poznania. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

40. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., Microsoft Sp. z o.o., lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jak również zakończenia Konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

42. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.